Všeobecné obchodní podmínky

Vydané dne 1. 4. 2014 společností Impossible, s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem Neslovická 353, 664 17 Tetčice, IČ: 26218046, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37509.

1. Úvodní ustanovení
1.1 Těmito obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, není-li dohodnuto jinak.
1.2 Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jež kontaktovala Poskytovatele ve smyslu těchto obchodních podmínek.
1.3 Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že se řádně seznámil a souhlasí s nimi.

2. Poskytování osobních údajů
2.1 Poskytovatel prohlašuje a zákazník, který je fyzickou osobou, souhlasí a bere na vědomí, že při kontaktování nebo využití služeb poskytovatele dochází a může docházet ke sdělení Zákazníkem jeho osobních údajů Poskytovateli – dle zákona 101/2000 Sb.
2.2 Zákazník souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn (případně jeho obchodní partneři) zasílat obchodní sdělení na Zákazníkem poskytnuté kontaktní údaje.
2.3 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Poskytovatel se stává jejich správcem a Zákazník může souhlas s poskytnutím kdykoliv písemně odvolat na adrese Poskytovatele.

3. Závěrečná ustanovení
3.1 Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že telefonní hovory na zákaznické linky Poskytovatele mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány.
3.2 Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že neveřejné nabídky, které mu budou sděleny Poskytovatelem, nebude dále šířit a sdělovat. Při porušení této povinnosti se zákazník zavazuje uhradit veškerou škodu, která vznikne Poskytovateli

Mám zájem